Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden geven wij u algemene informatie over de wijze waarop ABC Taxikeurmerk Advies en Training
haar diensten levert, maken wij u bekend met de voorwaarden die hiervoor gelden en informeren wij u over de wijze waarop de continuïteit van de dienstverlening is gewaarborgd.

Artikel 1 Algemeen

ABC Taxikeurmerk Advies en Training wordt hierna genoemd de leverancier. Degene die met de leverancier een overeenkomst
aangaat wordt hierna genoemd de opdrachtgever. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen
leverancier en opdrachtgever, ook als er door de leverancier derden ingeschakeld dienen te worden.

Artikel 2 Geheimhouding en privacy

De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de opdrachtgever die ze in het kader van
de opdracht heeft gekregen, waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn.
Deze geheimhouding geldt ook na beëindiging van de opdracht. Indien er gebruik wordt gemaakt van de technische
omgeving van de leverancier, worden de gegevens van de deelnemers aan een internetcursus in een register opgenomen.
Deze informatie wordt uitsluitend ter inzage gegeven aan de opdrachtgever. Derden hebben geen toegang tot deze informatie.

Artikel 3 Offerte, offertekosten en kostensoorten

 1. In de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur wordt onderscheid gemaakt tussen honorarium,
  verblijfkosten, andere materiële kosten en kosten van derden.
   
 2. Voor het opstellen van een offerte moet zoveel mogelijk bekend zijn over:

       zijn en binnen welke termijn hij deze aanlevert

 1. Aan het doen van een beknopt voorstel en aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.
  Als het om een uitgewerkt voorstel gaat, dat min of meer een werkplan bevat, of als voor het maken van een offerte
  veel rekenwerk verricht moet worden of als de offerte anderszins meer dan twee uur werk vraagt, dan kunnen aan de werkzaamheden kosten worden verbonden.
   
 2. De ideeën die in de offerte zijn vervat en de toelichting daarop, blijven eigendom van de leverancier. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het BW. Voor zover een idee bovendien auteursrechtelijk is beschermd, wordt bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding gevorderd.
   
 3. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor dertig dagen. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend.
  Deze geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden.
   
 4. Als in een offerte over een termijn van levering wordt gesproken, geldt deze termijn vanaf de datum dat de opdracht wordt verstrekt. Als een offerte voor een spoedopdracht wordt gemaakt en de opdracht wordt niet per omgaande verstrekt, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoeringstermijn.
   
 5. Als de uitvoeringstermijn van de overeenkomst overschreden wordt door oorzaken die de leverancier niet verweten kunnen worden, of als de overeenkomst op basis van nacalculatie is aangegaan en de looptijd langer is dan één jaar, is leverancier gerechtigd haar (uur)tarieven aan te passen aan de landelijke prijsindex van het CBS. Een dergelijke aanpassing is geen reden tot beëindiging van de overeenkomst.
   
 6. Tarieven in offertes zijn exclusief btw en reiskosten.
   
 7. Leverancier kan niet aan een offerte worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Opdracht en opdrachtbevestiging

 1. Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven.
  Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij
  de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen. Als er geen sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht,  dan gelden deze algemene leveringsvoorwaarden en de condities waarop de leverancier gebruikelijk levert, waaronder de gebruikelijke tarieven van de leverancier.
   
 2. Kosten van derden zullen vooraf in een raming worden opgenomen en bij substantiële afwijkingen uitsluitend na goedkeuring van de opdrachtgever worden aangegaan.

Artikel 5 Kwaliteit

 1. De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop.
   
 2. Als een onderdeel van de dienst het vervaardigen van beeldmateriaal is, worden deze beelden volgens strenge kwaliteitsnormen geproduceerd. Hiervoor wordt samengewerkt met RWD Producties. Er wordt gebruik gemaakt van professionele acteurs en voice overs.  De voice overs worden rechtenvrij ingekocht. Om de continuïteit te waarborgen,
  werken wij samen met een vaste presentatrice. Zij staat exclusief ter beschikking van ABC.
  Wanneer er sprake is van het leveren van alleen content worden de opnames verzorgd door ABC. 
   
 3.    De opdrachtgever zorgt ervoor dat de leverancier alle informatie en ondersteuning krijgt waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze van belang kan zijn voor het goed uitvoeren van de dienst.

Artikel 6 Vrijwaring

 1. De opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart de leverancier van iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor wat betreft onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van de leverancier.
   
 2. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier van iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere, niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal.
   
 3. Aan de inhoud van de website en aangeboden oefenmodules kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 7 Concept en eenmalige herziening

Eenmaal een eenvoudige herziening van een concepttekst maakt deel uit van de offerte, tenzij leverancier en opdrachtgever expliciet iets anders overeenkomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht, tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 8 Tussentijdse wijziging van de opdracht

Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Voor deze aanvullende opdracht wordt op verzoek een aparte offerte gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief moeten worden betaald.

Artikel 9 Auteursrecht en beeldbank

 1. De opdrachtgever krijgt door betaling van het overeengekomen honorarium het recht tot overeengekomen gebruik van het geleverde werk. Het auteursrecht over dit werk blijft bij de leverancier. Als de opdrachtgever (delen van) het geleverde werk opnieuw wenst te gebruiken of te publiceren, dan dient de opdrachtgever hierover vooraf contact op te nemen met de leverancier.
   
 2. Voor beeldmateriaal wordt gebruik gemaakt van de beeldbank van de leverancier, eventueel aangevuld met eerder ontwikkeld materiaal van de opdrachtgever. Materiaal van de opdrachtgever dient hiervoor aan de kwaliteitseisen van de leverancier te voldoen. Materiaal uit de beeldbank van de leverancier toont acteurs in neutrale kleding.
   
 3. Nieuw materiaal wordt ontwikkeld in samenwerking met RWD Producties.
   
 4. Bij nieuw te ontwikkelen materiaal kan de opdrachtgever de keuze maken om het materiaal toe te voegen aan de beeldbank van de leverancier, zodat er ook andere montages mee gemaakt kunnen worden.
   
 5. Weergave van de internetcursussen geschiedt vanaf een webserver in beheer van de leverancier en worden - om misbruik te voorkomen - niet op externe servers geplaatst.

Artikel 10 Levering en eerste gebruiksrecht

 1. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet (geheel) is betaald, blijven alle rechten bij de leverancier.
   
 2. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht producten die nog niet gereed zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
   
 3.    Als er voor de uitvoering van de overeenkomst een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale

       termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever de leverancier schriftelijk in gebreke te stellen.
       Er dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om de overeenkomst alsnog uit te voeren.

Artikel 11 Updates

 1. Leverancier besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de inhoud van het materiaal.
  Deze wordt zo actueel en correct mogelijk opgesteld. Mochten er na oplevering binnen een jaar wijzigingen plaatsvinden in de relevante wet- en regelgeving, dan is de leverancier verantwoordelijk voor het aanpassen van het materiaal.
   
 2.    Voor aanpassingen na één jaar na opleverdatum wordt een aparte offerte gemaakt door de leverancier.
  Aanpassingen gebeuren alleen met nieuw ontwikkeld cursusmateriaal.

Artikel 12 Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, zal er als volgt gefactureerd worden:
  Bij audiovisuele producties waarvoor een projecttarief is overeengekomen: 50% voor aanvang van de
  werkzaamheden,  25% bij oplevering van de proefmontage en  25% bij oplevering van het gerede product.
  Bij overige diensten waarvoor een projecttarief is overeengekomen:  50% voor aanvang van de werkzaamheden,
  50% bij levering. Bij projecten op nacalculatie wordt gefactureerd per week of andere overeengekomen termijnen.
   
 2. Vertragingen in de uitvoering van de werkzaamheden die veroorzaakt worden door handelingen en beslissingen van
  de zijde van de opdrachtgever, zullen niet leiden tot wijziging van betalingstermijnen, tenzij beide partijen dit overeenkomen.
   
 3. Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van gebruik of publicatie.
  De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.
   
 4. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. Indien niet binnen deze termijn betaald is, is de leverancier gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met de geldende wettelijke rente, gerekend in volle maanden.
   
 5. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het de leverancier vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen.
   
 6. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 30 euro, alles exclusief omzetbelasting.

Artikel 13 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. De leverancier is bevoegd de overeenkomst te ontbinden als de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Ook als de leverancier na het sluiten van de overeenkomst kennis krijgt van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, of als door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van leverancier kan worden verlangd dat zij de opdracht tegen de overeengekomen condities zal nakomen.
   
 2. De leverancier kan verder de overeenkomst ontbinden als zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de leverancier kan worden verlangd.
   
 3. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de leverancier op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als de leverancier de overeenkomst opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
   
 4. In het geval dat de leverancier de overeenkomst opschort of ontbindt, is zij hiervoor en hieruit voortvloeiend geen schadevergoeding verschuldigd. Is de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar, bijvoorbeeld doordat verplichtingen jegens leverancier niet worden nagekomen, heeft leverancier recht op  vergoeding van de schade, daaronder begrepen directe en indirecte kosten.

Artikel 14 Overmacht

 1.    De leverancier is niet aan de overeenkomst gehouden als zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt hier verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, waardoor leverancier niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
   
 2.    Leverancier en opdrachtgever zullen bij overmacht in overleg treden over de termijn van mogelijke hervatting van de opdracht, danwel verdere afwikkeling van de overeenkomst.
   
 3.    Werkzaamheden die op het moment van het intreden van overmacht zijn uitgevoerd, zullen separaat worden gefactureerd. De nog niet uitgevoerde werkzaamheden zullen afhankelijk van artikel 14.2 worden afgehandeld.

Artikel 15 SLA Webserver

Leverancier heeft met haar webhostingleverancier een Service Level Agreement (SLA) afgesloten met betrekking tot de beschikbaarheid van de webserver. Deze SLA omvat een 24/7 bereikbaarheid van de storingsdienst en een 99,9% uptimegarantie. Ook voorziet de SLA in een dagelijkse back-updienst. De volledige tekst van deze SLA wordt op verzoek toegestuurd.


Artikel 16 Continuïteit

Voor het waarborgen van de continuïteit van haar dienstverlening heeft leverancier via Adviesbureau Botterhuis Capelle samenwerkingsverbanden opgezet met partnerbedrijven. Deze samenwerking heeft tot doel het borgen van de dienstverlening
van leverancier.

Artikel 17 Geschillen

Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen wordt eerst gepoogd een minnelijke schikking te bereiken.
Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de Rotterdamse rechter of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.

Naar Boven ^